Restauratie

Restauratie & conservatie beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed

Beschikt u over een historisch waardevol onroerend patrimonium, dat al dan niet een wettelijk beschermd statuut geniet als monument of dorpsgezicht, dan zijn wij uw architect voor de restauratie of de conservatie, voor het opmaken van een restauratie-ontwerp, de begeleiding van de werken, alsook voor de opmaak van alle administratieve aanvragen voor het bekomen van de nodige officiële machtigingen of vergunningen die de beoogde werken een toestemming van overheidswege dienen te verlenen

Het samenstellen van aanvraagdossiers voor het bekomen van restauratie- en onderhoudspremies (beschermde monumenten) behoort eveneens tot onze dienstverlening.

Het werkterrein van ons architectenbureau concentreert zich voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen (B), maar onder bepaalde voorwaarden worden opdrachten over gans België en in het buitenland aanvaard.

Renovatie

Wij verzorgen het ontwerp en begeleiden de uitvoering van verbouwingswerken aan bestaande gebouwen die niet beschikken over noemenswaardige historische eigenschappen.

Nieuwbouw

(Landelijke) residentiële nieuwbouwprojecten

U kunt bij ons terecht voor het ontwerp en de begeleiding van de realisatie van uw residentieel nieuwbouwproject, waarbij wij het accent van onze activiteiten voornamelijk leggen op private eengezinswoningen, al dan niet met landelijk karakter of gelegen in landelijke context.

Landschapsinrichting

Landschapsarchitectuur en –restauratie

Ontwerpen en begeleiden van de realisatie van nieuwe landschappelijke inrichtingen (landschappen en tuinen) en restauratie van bestaande landschapselementen of landschappelijke gehelen, al dan niet met historische waarde.

Interieurvormgeving

Nieuwe interieurvormgeving of restauratie van bestaande (al dan niet historisch waardevolle) interieurs.

 

Patrimoniumbeheer

Consulting conservatie, restauratie en beheer onroerend en landschappelijk erfgoed

Adviesverlening en externe begeleiding bij conservatie (behoud), restauratie (herstel) en beheer (onderhoud) van onroerend en landschappelijk patrimonium op korte, middellange en lange termijn in binnen- en buitenland.